KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Radějově

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Radějově, schválenou  zastupitelstvem obce usnesením č.j. 3/2003 ze dne 25.2.2003 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

 1. I. Základní ustanovení

 Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména

    a) výpůjční služby

    b) meziknihovní služby

             c) informační služby:

                  - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

                  - informace z oblasti veřejné správy,

                  - ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

                  - přístup k internetu.

 

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 2. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6

 

 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

 Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:
 2. a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 3. b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 4. c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 5. d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

 Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument a ihned ohlásit všechny závady a poškození.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně prostřednictvím knihovníka, e-mailem nebo prostřednictví on-line katalogu, který je na webových stránkách knihovny.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůta

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 6 týdnů.  Výpůjční lhůta může být prodloužena o dalších 6 týdnů, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

 Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel nesmí dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou  dobu výpůjčky.
 3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, bude uživatel upozorněn na vrácení dokumentu upomínkou (případně upomínkami), za kterou účtuje knihovna uživateli sankční poplatky. Pokud uživatel obdrží první upomínku a do měsíce dokument nevrátí, následuje poslání druhé upomínky a uživatel může obdržet i třetí upomínku.
 5. Jestliže uživatel ani po třech upomenutích půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou prostřednictvím Obecního úřadu Radějov. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 1. IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 Čl. 12

 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, anebo finanční náhradu (pořizovací hodnota knihy). Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 13

 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:  Knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů, které uživatel nevrátil ve stanovené výpůjční lhůtě.  Po třech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

 

 Čl. 14

 Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 3. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
 4. Ruší se Knihovní řád ze dne 25.2.2003
 5. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

 Tento knihovnický řád je účinný od 21. 5. 2018.

 

 1. Přílohy Knihovního řádu
 2. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Radějově
 3. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

Radějově, 14.5.2018                                                           r

 

………………………                                      ………………………….

Mgr. Martin Hájek                                                 Helena Matoušková

     starosta obce                                                            knihovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceník placených služeb a poplatků

 

 

Roční registrační poplatky

dospělí čtenáři                                                       50 Kč

děti do 15 let, studující a důchodci                        20 Kč

 

Poplatky za nedodržení výpůjční lhůty - upomínky

 1. upomínka 20 Kč
 2. upomínka  30 Kč
 3. upomínka 40 Kč
 4. výzva dopisem 50 Kč

 

Poplatek za ztrátu nebo poškození knihy

finanční náhrada – pořizovací cena dokumentu a manipulační poplatek 30 Kč

 

 

 

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Radějov.

Knihovna zpracovává osobní údaje pobytu registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 1. a)       povinné identifikační údaje:jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
 2. b)       nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon…
 3. c)       služební údaje:číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…
 4. d)       účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších

náležitostech.

 1. e)       další údaje: údaj o ZTP…

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Obce Radějov.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti.

 

28.3.2024 - Nové knihy a audioknihy z Výměnného fondu najdete v záložce "Výměnný fond 3/2024"

 

 Poplatky na rok 2024:

Dospělí           70 Kč       Důchodci        40 Kč        Děti,studenti   40 Kč 

 

 

Provozní doba:        středa a pátek      15:00 - 17:30 hod.

  

 

 ONLINE KATALOG

E KATALOG

 • slouží k vyhledávání knih podle zvolených kritérií
 • umožňuje rezervovat si vybranou knihu
 • přes volbu "čtenářské konto" je možné prodloužit dobu výpůjčky 

 

NAPIŠTE NÁM

Chcete rezervovat knihu, máte dotaz, námět, připomínku k práci knihovny? Vaše názory nás zajímají.
Pošlete nám je přímo prostřednictvím služby NAPIŠTE NÁM!

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIH Z VÝMĚNNÉHO FONDU

Aby si knihy z výměnného fondu mohlo přečíst co nejvíc čtenářů, prosíme o dodržování délky výpůjční doby, která je maximálně 3 týdny. 

Návštěvnost stránek

017978
radejov_footer.png