Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí

  7:00 - 12:00

  13:00 - 16:00

  úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  středa 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  čtvrtek zavřeno zavřeno
  pátek 7:00 - 12:00

  13:00 - 14:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 518 337 828
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@radejov.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Radějov, Radějov 130, 696 67  Radějov

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí

7:00 - 12:00

13:00 - 16:00

úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
středa 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek zavřeno zavřeno
pátek 7:00 - 12:00

13:00 - 14:00

Telefonické podání: pevná linka - 518 337 828
Poštou na adresu Obecní úřad Radějov, Radějov 130, 696 67  Radějov
Elektronicky na e-mail: podatelna@radejov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis-běžná korespondence)
Elektronicky datovou schránkou: 23qa7wb
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřad
 • Poštou na adresu Obecní úřad Radějov, Radějov čp. 130, 69667 Radějov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

přihlášení k trvalému pobytu

50 Kč

výpis z evidence obyvatel

od 50 Kč

ověření 1 strany nebo 1 podpisu

30 Kč

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Formuláře obecního úřadu

Další formuláře najdete na:

www.mvcr.cz

www.form.cz

http://cds.mfcr.cz - Daně elektronicky

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.